Bendros taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje sintas.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (Sintas.lt) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje Sintas.lt susijusios nuostatas.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje gali:

·        veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

·        nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

·        juridinis asmuo;

·        visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Naujos Taisyklės įsigalioja jas paskelbus Sintas.lt svetainėje.

1.4. Už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

1.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1.2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, patvirtina užsakymą.

2.2. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Sintas.lt el. parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

·        internetu užsiregistruodamas Sintas.lt el. parduotuvėje (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

·        el. paštu;

·        telefonu.

2.3. Prekių užsakymą telefonu ar el. paštu pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą Pirkėjai sutinka su Taisyklėmis.

3. Asmens duomenų apsauga, registracija

3.1. Elektroninė parduotuvė Sintas.lt asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

3.2. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje Sintas.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos arba užsakymo metu prašomus duomenis. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį).

3.3. Naudotis Internetine parduotuve galima joje užsiregistravus. Pirkėjas užsiregistruoja Internetinėje parduotuvėje užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje Pirkėjas privalo pateikti būtinus asmens duomenis, kurie reikalingi asmens identifikavimui, prekių pristatymui, kontaktams ir kt. Pirkėjas turi galimybę bet kada duomenis pakeisti ar papildyti. Jeigu pirkėjas nori  panaikinti registracijos anketą, turi apie tai pranešti Pardavėjui el. paštu. Panaikinus registraciją Pirkėjas turi galimybė vėl pirkti Internetinėje parduotuvėje, pateikdamas užsakymus el. paštu, telefonu arba iš naujo joje užsiregistravus.

3.4. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad jis: (I) sutiko pateikti savo asmens duomenis, (II) sutiko su Taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika, (III) neprieštarauja, kad Pardavėjas Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

3.5. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje; 
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: uabsintas@gmail.com;
Pranešdami mums telefonu: +370 671 98111;

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Sintas.lt duomenų bazėje. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

3.8. Asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis. Asmeniniai duomenys į trečiąsias valstybes nėra perduodami.

3.9. Mes gerbiame klientų konfidencialumą. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra pateikiama užsakymo / registracijos metu parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita nurodyta informacija), yra renkama tik tam, kad: įvykdyti pirkėjų užsakymus, išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu. Asmeninė informacija nebus skelbiama, atiduota ar kitokiais būdais perduota tretiems asmenims. Sustabdžius el.parduotuvės Sintas.lt veiklą, visi surinkti vartotojų duomenys bus negrįžtamai sunaikinti.

4.0. Jei Sintas.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje Sintas.lt šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

4.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.9. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje Sintas.lt sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4.10. Pirkėjas turi šias teises:
- Bet kada keisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo registraciją. Tuomet Pirkėjo paskyra yra panaikinama, o registracijos duomenys ištrinami. Pirkėjas turi teisę ištrinti savo paskyrą, išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: uabsintas@gmail.com;

- Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

- kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises;

4.11. Pirkėjas perkantis prekes Internetinėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Taisyklėmis.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės Sintas.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Sintas.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

5.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Sintas.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.2.1 ar 6.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.9. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 6.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste - pavedimu;

 6.2.2. grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu;

6.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

6.4. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes, išskyrus tuos atvejus, kai klientas pasirenka už siuntinį sumokėti grynais atsiimant jį pats.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje.

7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių pristatymo nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.7. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo apie tai informuoti Pardavėją. 

7.8. Klientas pilnai atsako už nurodytą pristatymo adresą. Klientui nurodžius klaidingą pristatymo adresą, siunta gali būti grąžinta siuntėjui.

7.8.1. Klientui pageidaujant pakeisti adresą jau išsiųstos siuntos imamas vienkartinis adreso keitimo mokestis 1Eur.
7.8.2. Gavus grąžintą siunta iš vežėjo dėl netinkamo pristatymo adreso, grąžinami sumokėti pinigai tik už prekę. Taip pat iš gražintinos sumos atimamas banko mokestis.

8. Prekių kokybė

8.1. Visi internetinėje parduotuvėje Sintas.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako jei el. parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Nuotraukos pateiktos internetinėje parduotuvėje Sintas.lt yra informacinio pobūdžio.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti Lietuvos pašto registruota siunta. Kokybiškų grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.

9.3. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu uabsintas@gmail.com.

9.4. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šalys susitaria, kad prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti prekę, nebus laikomi esminiais išvaizdos pakeitimais.

9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. ir 9.4. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

9.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.

9.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

9.9. Klientas sutinka, kad atsiskaitydamas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu ir nusprendęs grąžinti prekę, pinigiai jam bus grąžinti į banko sąskaitą.

9.10. Jei pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas atšaukiamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administravimo mokestį. (Administravimo mokestis 1Eur. Administravimo mokestis taikomas kai pirkėjas, neatsiima, nepriima užsakytų prekių. Kai grąžina kokybiškas prekes pardavėjui. Taip pat kai už prekes perveda ne tinkamą pinigų sumą).

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje Sintas.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt//index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;

Taisyklių atnaujinimas: 2017-10-27

 

Prekė pridėta palyginimui.